h2o-benelux

Persoon verantwoordelijk voor de inhoud van deze site: Christophe Carrette (christophe.carrette@h2obenelux.be )

Disclaimer

De weergegeven informatie en meningen op deze website zijn niet bedoeld als volledige beschrijving, noch als verstrekking van wettelijk, wetenschappelijk of gezondheidsadvies in de breedste vorm van het woord, en kunnen dus niet aangewend worden ter vervanging van specifiek advies betreffende individuele situaties.

Alle informatie verschaft op deze website vertegenwoordigt de kennis en de know-how beschikbaar op dit moment? Deze informatie is in geen enkel geval een wetenschappelijk advies of studie en kan op elk ogenblik aangepast worden.

Alle vermeldingen van prijzen en voorwaarden op deze site zijn louter indicatief en kunnen op elk moment veranderd worden zonder enige voorwaarde of voorafgaande waarschuwing. De prijzen en voorwaarden zijn niet contractueel.

Wij verklaren uitdrukkelijk dat de filtratietechnologie van Aquaphor Viking Maxi ® en PCW GF® alsook de dynamisatietechnologie van GIE® of elk ander apparaat of toestel voorgesteld op de website van H2O Benelux niet geschikt zijn om van kraantjeswater of industrieel water een therapeutisch water of een geneeskundig middel te maken.

In geval van gezondheidsproblemen bevrijdt het water afkomstig uit onze filters, ontharders en revitalisatoren u niet van uw eigen verantwoordelijkheid om een bezoek aan uw arts of dokter te brengen noch om de aanbevolen geneesmiddelen te nemen.

Alle verklaringen en informatie die op deze website worden uitgedrukt, moeten als indicaties beschouwd worden.

De BVBA H2O Benelux is op geen enkele wijze aansprakelijk voor alle ongemakken of schade die te maken hebben met het gebruik van het Internet, zoals een onderbreking van de dienstverlening, het binnendringen van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of elke situatie die volgens de jurisprudentie wordt beschouwd als een geval van overmacht. De aangeboden producten zijn in regel met de geldende Belgische wetgeving en ze voldoen aan de normen die in België van toepassing zijn. Foto’s, films, video’s, teksten, grafisch weergegeven informatie en kenmerken die de voorgestelde producten illustreren, zijn contractueel niet bindend. Bijgevolg kan de BVBA H2O Benelux niet aansprakelijk worden gesteld indien er in één van deze foto’s, films, video’s, teksten of grafisch weergegeven informatie of kenmerken van de producten een fout staat of iets is weggelaten, of wanneer er iets verandert aan de kenmerken van de producten. De BVBA H2O Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van het gesloten contract wanneer de voorraad op is of het product niet verkrijgbaar is, ingeval van overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand. De BVBA H2O Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade door voornoemde situaties, voor uitbatingsverlies, winstverlies, kansenverlies, schade of kosten die zouden kunnen gebeuren door de aankoop van de producten.

Vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens en bankgegevens

Recht van toegang en rectificatie. Om te kunnen voldoen aan de noden van de klant en hem een optimale service te kunnen bieden, dient de BVBA H2O Benelux in haar gegevensbank bepaalde elementen te registreren die de klant betreffen (benaming, btw-nummer, ondernemingsnummer, e-mail- of postadressen, naam, voornaam…). Voor al deze informatie die door de klant aan de BVBA H2O Benelux wordt meegedeeld via de website www.h2obenelux.be, via e-mail of via eender welke andere communicatievorm, gaat de klant akkoord dat deze gegevens worden opgeslagen in de databank of in de bestanden van de BVBA H2O Benelux en dat ze worden gebruikt in de professionele betrekkingen tussen de BVBA H2O Benelux en de klant. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de administratie van het cliënteel, het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturatie van materiële en immateriële dienstverlening, de opvolging van de solvabiliteit van de klant, reclame, persoonlijke behandeling en de marketing van de producten van de BVBA H2O Benelux gericht aan de klanten. Zo kan de klant onder andere via telefoon, per brief via de post of per e-mail op de hoogte worden gebracht van aanbiedingen van de BVBA H2O Benelux. Indien de klant dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, dan hoeft hij enkel een tot de klantendienst van de BVBA H2O Benelux gerichte mail te schrijven waarin hij meldt dat hij dit niet meer wenst te ontvangen en deze mail naar info@h2obenelux.be te sturen met vermelding van zijn benaming, zijn naam, voornaam en adres.

Bankgegevens van klanten. De bankgegevens die door klanten naar aanleiding van een aankoop worden meegedeeld, worden niet opgeslagen, en zijn evenmin zichtbaar op het internet.

De gegevens van de klanten worden verwerkt volgens de bepalingen van richtlijn 2002/58/CE betreffende de verwerking van gegevens van persoonlijke aard. Concreet betekent dit dat:

De klantgegevens van persoonlijke aard enkel en alleen mogen worden verzameld en verwerkt voor de doeleinden die in deze algemene verkoopsvoorwaarden vermeld zijn. De BVBA H2O Benelux zal de informatie over haar klanten nooit verkopen, nooit commercialiseren, noch verhuren aan derden.

De klant beschikt op elk moment over het recht op toegang en rechtzetting van zijn/haar gegevens en over het recht van bezwaar, om de juistheid van deze gegevens te controleren en om eventuele fouten in deze gegevens te laten corrigeren. Hiertoe volstaat het naar info@h2obenelux.be een mail te sturen en zijn/haar gegevens duidelijk te vermelden.

Het gebruik van surfinformatie voor statistieke doeleinden.

Wanneer u naar de website van H2O Benelux surft, dan verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

  • het IP-adres dat aan u is toegekend voor uw internetverbinding;
  • datum en uur van toegang tot de website;
  • de geraadpleegde pagina’s;
  • het gebruikte browsertype;
  • het platform en/of het op de PC geïnstalleerde besturingssysteem;
  • de zoekmachine en de gebruikte sleutelwoorden om de website te vinden.

Deze informatie wordt enkel en alleen bewaard voor het tellen van het aantal bezoekers in de verschillende secties van de website en om er verbeteringen op aan te brengen.

Gebruik van cookies. Met de bedoeling het surfen op de website te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kan het zijn dat de BVBA H2O Benelux af en toe “cookies” gebruikt. Een “cookie” is een klein stukje informatie dat door een website wordt bewaard in de internetbrowser van de computer. Deze “cookie” kan dan tijdens een later bezoek op dezelfde website worden gerecupereerd. De “cookie” kan enkel worden gelezen door de website die de cookie heeft gecreëerd. De website gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden, om bijvoorbeeld de voorkeuren van klanten voor bepaalde soorten informatie te registreren: zodoende hoeft de surfer niet telkens weer bij elk bezoek aan de website van de BVBA H2O Benelux dezelfde woorden op zijn toetsenbord te typen. De meeste “cookies” werken enkel tijdens de duur van de internetsessie of het bezoek aan de website. Geen enkele cookie bevat informatie die ertoe leidt dat de klant mogelijk kan worden gecontacteerd per telefoon, e-mail of postbrief. De klant heeft ook nog de mogelijkheid om zijn browser zodanig te configureren dat hij telkens wanneer er een cookie wordt gecreëerd, hierover wordt geïnformeerd of dat de browser belet dat er cookies worden bewaard.

Auteursrechten

De website en de auteursrechten inzake de inhoud van deze website zijn de eigendom van H2O Benelux. De beelden en logo’s die H2O Benelux identificeren zijn handelsmerken die eigendom zijn van H2O Benelux.

U mag uittreksels van deze website, voor eigen gebruik, printen of tijdelijk opslaan, op voorwaarde dat u de gebruikte informatie niet wijzigt en de auteursrechten en eigendomsrechten respecteert. Noch deze website, noch om het even welk deel van deze site mag gekopieerd, nagemaakt, gewijzigd, openbaar gesteld, hergepubliceerd of verdeeld worden in om het even welke media (inclusief en zonder beperking via om het even welke andere website) zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van H2O Benelux verkregen te hebben. Elk verzoek tot toestemming dient naar christophe.carrette@h2Obenelux.be gestuurd te worden. Onder voorbehoud van alle rechten.

Websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites waarover H2O Benelux geen controle heeft. H2O Benelux draagt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking of de inhoud van zulke websites. Links op deze website zijn niet toegelaten zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toelating van H2O Benelux.

Toepasselijk recht

Deze website (inclusief de huidige algemene voorwaarden en disclaimer) is onderhevig aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat voortkomt uit deze site.

H2O Benelux kan de algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Daarom is het dus aangeraden deze na te kijken vooraleer de site te gebruiken.

Privacy Statement

De persoonsgegevens die u door middel van deze website communiceert, zullen verwerkt worden door H2O Benelux, Krokussenlaan 5 te 1640 Sint Genesius Rode, België. Deze persoonlijke gegevens zullen onder geen enkele voorwaarde aan derden overgemaakt worden. U kunt de mededeling en, indien de gelegenheid zich voordoet, de verbetering of de verwijdering van deze persoonlijke gegevens verkrijgen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.