h2o-benelux

Algemene Verkoopsvoorwaarden H2O Benelux

BVBA H2O Benelux

Krokussenlaan 5

1640 Sint Genesius Rode

BTW: BE 0563.712.035

Zaakvoerder: Christophe Carrette

Email adres: info@h2obenelux.be

VOORAFGAANDE KENNISGEVING: de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn ook op aanvraag beschikbaar in andere talen, in het Frans en in het Engels. Bij gebrek daaraan worden de huidige algemene verkoopvoorwaarden in het Nederlands beschouwd als aanvaard en zijn als gevolg van toepassing.

Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, brengt de aanvaarding van het bestek of de betaling van de factuur door de klant zijn toetreding mee tot deze algemene verkoopsvoorwaarden.
 2. Deze algemene voorwaarden regelen de verhoudingen tussen de verkoper en de klant. Enkel de schriftelijke wijzigingen die zijn getekend door beide partijen, en die voorkomen in het bestek, de factuur of in enig ander document, kunnen afwijken van deze algemene voorwaarden.
 3. De bestelvoorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan de verkoper.

Artikel 2. PRIJZEN

De voor elk product meegedeelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en moeten in overeenstemming zijn met de Belgische wetgeving inzake taksen. In de veronderstelling dat de producten van de BVBA H2O Benelux worden geëxporteerd, zullen deze in overeenstemming moeten zijn met de lokale wetten van de leveringslanden op het gebied van douane-vrijmaking en taksen.

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro’s exclusief belastingen en exclusief transport. De NV Dynamized Technologies behoudt zich het recht voor om op elk moment al haar prijzen te wijzigen. Desondanks zullen de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd. De bestelling wordt gedaan per e-mail op info@h2obenelux.be .

De verkoop zonder btw (belasting op de toegevoegde waarde) aan van btw-heffing vrijgestelden, is enkel en alleen mogelijk wanneer de bewijsstukken hiervoor op voorhand zijn ingediend.

Over de transportkosten voor producten die buiten België worden geëxporteerd, wordt geval per geval onderhandeld tussen de klant en de BVBA H2O Benelux.

De BVBA H2O Benelux behoudt zich het recht voor om op elk moment al haar prijzen te wijzigen. Desondanks zullen de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment dat de bestelling wordt geregistreerd.

Artikel 3: AANBOD – AANVAARDING

3.1. De bestekken en de prijsaanbiedingen die aan de klant worden overgemaakt, zijn één maand geldig.

3.2. De gegevens die voorkomen op de illustraties, plannen, prospectussen of formulieren worden meegedeeld ten indicatieve titel en beantwoorden aan middelen die algemeen van toepassing zijn in de sector. In geen enkel geval kan de klant er zich op beroepen tegenover de verkoper.

3.3. De eventuele studie- en onderzoekskosten die voorafgaan aan de opmaak van het bestek zijn ten laste van de klant, ongeacht of er daarna een overeenkomst wordt gesloten.

3.4. De specifieke eisen van de klant moeten meegedeeld worden aan de verkoper op het moment van de bestelling. Indien deze eisen later worden overgemaakt, kunnen de prijzen worden aangepast.

3.5. Installatie van de geleverde goederen wordt door de klant, of door een onderaannemer, en onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd volgens de installatiehandleiding van de fabrikant.

Artikel 4: BETALING

4.2. Alle facturen zijn te betalen binnen de 8 werkdagen vanaf ontvangst per mail van de factuur. De toestellen zullen geleverd worden vanaf ontvangst van de betaling van de factuur.

4.3. In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de verkoper een nalatigheidsinterest a rato van tien procent per jaar verschuldigd, alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van tien procent van het verschuldigde bedrag exclusief belastingen op de vervaldag, met een minimum van vijfentwintig EUR

4.4. De verkoper houdt zich bovendien het recht voor om de levering en/of de werken op te schorten tot wanneer de facturen voldaan zijn, zonder schadevergoeding voor de klant en onverminderd het recht om terugbetaling te eisen van de opgelopen kosten en schade. Zulke opschorting kan tussenkomen indien de betaling niet is geschied binnen de 48 uur na het versturen van een ingebrekestelling via post of mail. De overeengekomen termijnen worden dan automatisch verlengd met de duur van de onderbreking ervan.

Artikel 5: OVERDRACHT VAN EIGENDOM EN RISICO’S

5.1. De eigendom van de goederen worden pas aan de klant overgedragen nadat de prijs van de goederen integraal is betaald.

5.2. De overdracht van de risico’s aan de klant komt tot stand vanaf de levering van de goederen. De klant neemt vanaf de levering de bewaring van de goederen op zich, en is verantwoordelijk voor de opgelopen schade (hierin begrepen diefstallen, verdwijningen of gelijk welke beschadigingen).

5.3. Bewijs van de transactie. De digitale registers die in de computersystemen van de BVBA H2O Benelux in redelijk veilige omstandigheden worden bewaard, zullen worden beschouwd als bewijzen van communicaties, bestellingen en betalingen die er tussen de partijen zijn geweest. De archivering van bestelbonnen en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijsstuk kan worden gebruikt.

Artikel 6: TERMIJN

6.1. De leverings- en uitvoeringstermijnen die eventueel worden bepaald zijn louter indicatief en zijn nooit verplichtend.

6.2. De klant moet zo goed mogelijk de levering van de goederen en de uitvoering van werken vergemakkelijken. In dat opzicht dient hij erop toe te zien dat de lokalen en trappen waar de werken zullen plaatsvinden, vrijgemaakt zijn van alle hindernissen.

Artikel 7: WIJZIGING EN VERBREKING VAN DE OVEREENKOMST

7.1. Indien de klant vraagt om zijn oorspronkelijke bestelling te wijzigen zoals deze is weergegeven in het oorspronkelijke bestek of factuur, houdt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Geen enkele schadevergoeding kan door de klant worden gevorderd wegens de opschorting of de ontbinding.

7.2. In geval van een wijziging in de situatie van de klant, zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening of wijziging van vennootschap, of in geval van niet-nakoming van de contractuele verplichtingen door de klant, houdt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Geen enkele schadevergoeding kan door de klant worden gevorderd wegens de opschorting of de ontbinding.

7.3. In geval van een nieuw verzoek van de klant, dat niet voorzien is in het oorspronkelijke bestek of factuur, beoordeelt de verkoper of hij in staat is te voldoen aan het verzoek of niet. De weigering van de verkoper om te voldoen aan het nieuwe verzoek doet geen afbreuk aan de oorspronkelijke bestelling en de partijen zullen bijgevolg nog steeds verplicht zijn om de verbintenissen die uit de oorspronkelijke bestelling voortvloeien, uit te voeren.

7.4. Indien een van de twee partijen eenzijdig de overeenkomst verbreekt of de overeenkomst niet meer volledig of gedeeltelijk kan worden uitgevoerd door haar toedoen, is deze partij aan de andere partij een schadevergoeding verschuldigd van twintig procent van de totale prijs exclusief belastingen van de gefactureerde goederen.

7.5. In geval van overmacht, is de partij die hiervan het slachtoffer is bevrijd van elke verantwoordelijkheid. Zij kan de verbintenissen verminderen, de overeenkomst verbreken of de uitvoering ervan teniet doen of opschorten, zonder dat zij verplicht is enige schadevergoeding te betalen.

7.6. Kunnen onder andere gevallen van overmacht uitmaken: oorlogen, burgeroorlogen, mobilisatie, onlusten, stakingen, lock-outs, storing van machines, brand, storing van de transportmiddelen, moeilijkheden bij het voorzien van basismaterialen, materialen en energie, beperkingen of bepalingen opgelegd door de overheden, enz.

Artikel 8: WAARBORG

8.1. Bij ontvangst van de goederen, wordt vermoedelijk verworven dat er afstand genomen wordt inzake de mogelijkheid tot het inroepen van uiterlijke gebreken of gebreken van conformiteit, in de volgende omstandigheden:

 • acht kalenderdagen na ontvangst van het goed of
 • betaling van de prijs van de factuur zonder voorbehoud.

8.2. De waarborg van de verkoper voor verborgen gebreken (art 1641 van het Burgerlijk wetboek) is strikt beperkt tot het vervangen van het goed of het herstellen van de gebreken, en kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding. Deze waarborg kan maar worden ingeroepen door de klant voor zover hij het gefactureerde bedrag volledig heeft betaald.

8.3. Om de goede werking van de door de BVBA H2O Benelux verkochte filters en dynamizers te garanderen, controleert de klant op eigen verantwoordelijkheid of deze zijn aangesloten op een professionele manier op de stadswatermeter die een drinkwaterkwaliteit moet leveren volgens de geldende lokale wetgeving van het land waar de filter is geplaatst. Voor de Europese Unie komt dit overeen met de “Europese drinkwaterrichtlijn 9883EG 1998”.

Daarnaast is het absoluut noodzakelijk om een ​​drukregelaar te plaatsen na de watermeter en vóór de apparaten geleverd door BVBA H2O Benelux. Deze regelaar moet worden ingesteld tussen 4-5 bar maximum.

Het is wel verstaan ​​dat de bestaande sanitaire leidingen waarop de verkochte apparaten zijn aangesloten niet uit lood vervaardigd mogen zijn, of enig ander metaal dat gevaarlijk is voor de gezondheid, en dat de filter niet kan worden voorafgegaan door een waterverzachter of ander filter (behalve een deeltjesfilter).

8.4. De klant moet zich houden aan de instructies gegeven door de fabrikant van de verkochte filters voor het vervangen van de filterpatronen die geleverd zijn (zowel wat betreft hun filtercapaciteit (uitgedrukt in m3) als wat betreft de levensduur van deze patronen (uitgedrukt in jaren). Afhankelijk van de betrokken landen kan een snellere vervanging van filterpatronen of filtereenheden wettelijk verplicht zijn voor openbare toepassingen. De klant zal op eigen verantwoordelijkheid controleren dat de filterpatronen niet abnormaal verzadigd zijn met slib, corrosie, klein grind of andere materie dat de juiste en normale werking van de filterpatronen kan verhinderen. Indien nodig, plaatst de klant voor dit doel een fijnfilter (om fijne deeltjes modder, zand, grint, enz. te weerhouden) stroomopwaarts van de filter.

8.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door de BVBA H2O Benelux, moet het gebruik van de verkochte apparaten strikt privé en voor huishoudelijk gebruik zijn!  Indien de filtratie en dynamisatie toestellen gebruikt worden in openbare of publieke toepassingen, zal de klant zich houden aan de instructies of verzoeken van de betrokken overheidsinstanties (bijvoorbeeld in België, de FAVV), inzake filtratie en of dynamisatie van water voor publiek gebruik.

8.6. Om te garanderen dat de dynamizers naar behoren functioneren, aangezien zij bestaan uit koperen leidingen, zal de klant, op eigen verantwoordelijkheid, ervoor zorgen dat het water die in het apparaat stroomt een pH (zuurtegraad) van meer dan 6 heeft, en zal vermijden dat het water abrasieve sedimenten bevat (zand, slib …), dit op risico van corrosie te veroorzaken van de koperen en/of messing leidingen van de dynamizer die lekken of breuken van de pijpen van deze dynamizer als gevolg kunnen hebben.

8.7. H2O Benelux-apparaten kunnen enkel geplaatst worden in plaatsen met temperaturen tussen minimum 1 ° C en maximum 50 ° Celsius worden geplaatst.

8.8. Indien het water bestemd is voor een zwembad: controleer bij de piscinist de compatibiliteit van het filtersysteem van het zwembad met een gefilterd en gedynamiseerd water dat een niet-verzacht water is (waarvan de kalksteen niet is verwijderd, alleen de verontreinigende stoffen werden gefilterd/ teruggehouden door de filter)

8.9. Wettelijke garantie. Alle apparaten verkocht door de BVBA H2O Benelux genieten van de 2-jarige wettelijke garantie op consumentenbescherming (wet van 1 september 2004) in geval van gebrek aan conformiteit van consumptiegoederen (afwezigheid van kwaliteiten die u redelijkerwijs mag verwachten, pannes, enz.). Deze garantie is van toepassing op alle consumptiegoederen verkocht door een professionele verkoper aan een consument die handelt voor privédoeleinden.

Artikel 9: KLACHTEN

9.1. Elke klacht met betrekking tot facturen of leveringen moet binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief of mail naar de adres info@h2obenelux.be aan de verkoper worden gericht. Bij afwezigheid van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen vermoed te zijn aanvaard.

9.2. Alle geleverde en betaalde goederen mogen niet aan de verkoper worden geretourneerd, behalve zoals bepaald in artikel 8 hierboven. In het geval dat goederen volgens dit artikel zijn geretourneerd, moeten deze goederen verplicht worden teruggestuurd naar de verkoper op kosten van de klant, in een identieke verpakking en in dezelfde staat dan deze van de levering.

9.2. Bij een schadegeval, is de verzekeringsmaatschappij van de verkoper als enige bevoegd om de schade te ramen die door de klant is opgelopen. Elk ongeval moet per schrijven worden aangegeven en beschreven binnen de vierentwintig uur vanaf de gebeurtenis. Bij afwezigheid van zulke aangifte binnen een termijn van vierentwintig uur, heeft de klant geen recht meer om zicht tegen de verkoper te keren.

Artikel 10. VERTROUWELIJKHEID VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS EN BANKGEGEVENS

Recht van toegang en rectificatie. Om te kunnen voldoen aan de noden van de klant en hem een optimale service te kunnen bieden, dient de BVBA H2O Benelux in haar gegevensbank bepaalde elementen te registreren die de klant betreffen (benaming, btw-nummer, ondernemingsnummer, e-mail- of postadressen, naam, voornaam…). Voor al deze informatie die door de klant aan de BVBA H2O Benelux wordt meegedeeld via de website www.h2obenelux.be, via e-mail of via eender welke andere communicatievorm, gaat de klant akkoord dat deze gegevens worden opgeslagen in de databank of in de bestanden van de BVBA H2O Benelux en dat ze worden gebruikt in de professionele betrekkingen tussen de BVBA H2O Benelux en de klant. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de administratie van het cliënteel, het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturatie van materiële en immateriële dienstverlening, de opvolging van de solvabiliteit van de klant, reclame, persoonlijke behandeling en de marketing van de producten van de BVBA H2O Benelux gericht aan de klanten. Zo kan de klant onder andere via telefoon, per brief via de post of per e-mail op de hoogte worden gebracht van aanbiedingen van de BVBA H2O Benelux. Indien de klant dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, dan hoeft hij enkel een tot de klantendienst van de BVBA H2O Benelux gerichte mail te schrijven waarin hij meldt dat hij dit niet meer wenst te ontvangen en deze mail naar info@h2obenelux.be te sturen met vermelding van zijn benaming, zijn naam, voornaam en adres.

Bankgegevens van klanten. De bankgegevens die door klanten naar aanleiding van een aankoop worden meegedeeld, worden niet opgeslagen, en zijn evenmin zichtbaar op het internet.

De gegevens van de klanten worden verwerkt volgens de bepalingen van richtlijn 2002/58/CE betreffende de verwerking van gegevens van persoonlijke aard. Concreet betekent dit dat:

De klantgegevens van persoonlijke aard enkel en alleen mogen worden verzameld en verwerkt voor de doeleinden die in deze algemene verkoopsvoorwaarden vermeld zijn. De BVBA H2O Benelux zal de informatie over haar klanten nooit verkopen, nooit commercialiseren, noch verhuren aan derden.

De klant beschikt op elk moment over het recht op toegang en rechtzetting van zijn/haar gegevens en over het recht van bezwaar, om de juistheid van deze gegevens te controleren en om eventuele fouten in deze gegevens te laten corrigeren. Hiertoe volstaat het naar info@h2obenelux.be een mail te sturen en zijn/haar gegevens duidelijk te vermelden.

Het gebruik van surfinformatie voor statistieke doeleinden.

Wanneer u naar de website van H2O Benelux surft, dan verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

 • het IP-adres dat aan u is toegekend voor uw internetverbinding;
 • datum en uur van toegang tot de website;
 • de geraadpleegde pagina’s;
 • het gebruikte browsertype;
 • het platform en/of het op de PC geïnstalleerde besturingssysteem;
 • de zoekmachine en de gebruikte sleutelwoorden om de website te vinden.

Deze informatie wordt enkel en alleen bewaard voor het tellen van het aantal bezoekers in de verschillende secties van de website en om er verbeteringen op aan te brengen.

Gebruik van cookies. Met de bedoeling het surfen op de website te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kan het zijn dat de BVBA H2O Benelux af en toe “cookies” gebruikt. Een “cookie” is een klein stukje informatie dat door een website wordt bewaard in de internetbrowser van de computer. Deze “cookie” kan dan tijdens een later bezoek op dezelfde website worden gerecupereerd. De “cookie” kan enkel worden gelezen door de website die de cookie heeft gecreëerd. De website gebruikt “cookies” voor administratieve doeleinden, om bijvoorbeeld de voorkeuren van klanten voor bepaalde soorten informatie te registreren: zodoende hoeft de surfer niet telkens weer bij elk bezoek aan de website van de BVBA H2O Benelux dezelfde woorden op zijn toetsenbord te typen. De meeste “cookies” werken enkel tijdens de duur van de internetsessie of het bezoek aan de website. Geen enkele cookie bevat informatie die ertoe leidt dat de klant mogelijk kan worden gecontacteerd per telefoon, e-mail of postbrief. De klant heeft ook nog de mogelijkheid om zijn browser zodanig te configureren dat hij telkens wanneer er een cookie wordt gecreëerd, hierover wordt geïnformeerd of dat de browser belet dat er cookies worden bewaard.

Artikel 11: AANSPRAKELIJKHEID

De BVBA H2O Benelux is op geen enkele wijze aansprakelijk voor alle ongemakken of schade die te maken hebben met het gebruik van het Internet, zoals een onderbreking van de dienstverlening, het binnendringen van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, of elke situatie die volgens de jurisprudentie wordt beschouwd als een geval van overmacht. De aangeboden producten zijn in regel met de geldende Belgische wetgeving en ze voldoen aan de normen die in België van toepassing zijn. Foto’s, films, video’s, teksten, grafisch weergegeven informatie en kenmerken die de voorgestelde producten illustreren, zijn contractueel niet bindend. Bijgevolg kan de BVBA H2O Benelux niet aansprakelijk worden gesteld indien er in één van deze foto’s, films, video’s, teksten of grafisch weergegeven informatie of kenmerken van de producten een fout staat of iets is weggelaten, of wanneer er iets verandert aan de kenmerken van de producten. De BVBA H2O Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van het gesloten contract wanneer de voorraad op is of het product niet verkrijgbaar is, ingeval van overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en de transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand. De BVBA H2O Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade door voornoemde situaties, voor uitbatingsverlies, winstverlies, kansenverlies, schade of kosten die zouden kunnen gebeuren door de aankoop van de producten.

Artikel 12: TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

12.1. De verhouding tussen de verkoper en de klant is onderworpen aan het Belgische Recht, ongeacht welke de nationaliteit is van de partijen.

12.2. De geleverde goederen vallen onder de Belgische wet van 1 september 2004 die een wettelijke garantie van 2 jaar oplegt voor een gebrek aan conformiteit die binnen de twee jaar na levering verschijnt. In dit opzicht heeft de klant een informatieperiode van 2 maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld om het gebrek aan conformiteit aan de verkoper te melden en dit per aangetekende post of per mail naar het adres info@h2obenelux.be .

12.3. Elk geding valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel